Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 2004 ως το πρώτο Τμήμα του τότε Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές. Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, εκτός της εκπαίδευσης και της έρευνας στην Επιστήμη της Πληροφορικής, αποτελεί – με την ιδιαίτερη εξειδίκευση που προσφέρει με το πρόγραμμα σπουδών του – μοναδικό παράδειγμα δημιουργίας των πρώτων επιστημόνων με γνώσεις Πληροφορικής ειδικευμένες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και στη Βιοπληροφορική, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εν λόγω επιστημονικών τομέων. Βάσει του Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ΄Α/5-6-2013) το Τμήμα εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκρότησε τη Σχολή Θετικών Επιστημών, μαζί με το Τμήμα Πληροφορικής.

Τμήμα Πληροφορικής

Το Τμήμα προήλθε από την μετονομασία του Τμήματος Μαθηματικών-Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει ως ιδρυτική αποστολή την καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής και των εφαρμογών της, καθώς και την κατάρτιση επιστημόνων για τη στελέχωση υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, φιλοδοξεί δε, να καλύψει τις περιοχές της Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιών και Υπολογιστικών Συστημάτων, τα Big Data, την περιοχή της εικονικής πραγματικότητας καθώς και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Το Τμήμα Πληροφορικής δέχτηκε για πρώτη φορά εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των δύο τμημάτων είναι ισότιμα με όλα τα άλλα Τμήματα Πληροφορικής της χώρας και οι πτυχιούχοι των Τμημάτων έχουν ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας με τους απόφοιτους των άλλων τμημάτων Πληροφορικής. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 194542/Δ2/15-11-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εξασφαλίζεται η δυνατότητα απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε όσους από τους πτυχιούχους, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, παρακολούθησαν επιτυχώς τα μαθήματα του ειδικού προγράμματος παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας που προβλέπονται στη σχετική απόφαση (ΦΕΚ 3815/ τ.Β’/28-11-2016).

Τμήμα Μαθηματικών

Το τμήμα Μαθηματικών ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4589/ 29-01-2019 έχει έδρα τη Λαμία και οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Πρωταρχικοί στόχοι του Τμήματος είναι:

  • η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών προκειμένου να κατανοούν θεμελιώδεις έννοιες των Μαθηματικών και να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν μαθηματική σκέψη, ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται ζητήματα που απαιτούν ποιοτική και ποσοτική αντίληψη,
  • η παροχή υψηλού επιπέδου μαθηματικής γνώσης στους φοιτητές, η οποία να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη των  κλασικών και σύγχρονων περιοχών της μαθηματικής επιστήμης, και
  • οι απόφοιτοί του να είναι άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες ώστε να είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

Τμήμα Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4589/ 29-01-2019 .

Η έδρα του είναι η πόλη της Λαμίας . Οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Tο Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του Τμήματος Φυσικής να ακολουθήσουν μελλοντική επαγγελματική πορεία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε οι πτυχιούχοι του να εργαστούν σε εξελισσόμενους κλάδους στο διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι, οι οποίοι επιπρόσθετα παρουσιάζουν και ιδιαίτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον.