Η σύνθεση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως ακολούθως:

1. Κοσμήτορας Βασίλειος Πλαγιανάκος, Καθηγητής
2. Μέλη ΔΕΠ  
  Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Πρόεδρος:

 

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Δημήτριος Ιακωβίδης,  Καθηγητής

  Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πρόεδρος:

Γεώργιος Φούρλας, Αναπληρωτής Καθηγητής  

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Αναγνώστου, Καθηγητής

  Τμήμα Μαθηματικών Πρόεδρος:

Αδάμ Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

  Τμήμα Φυσικής

Πρόεδρος:

Διονύσιος Βαβουγυϊός, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Θεόδωρος Καρακασίδης, Καθηγητής

3. Εκπρόσωποι Ε.Ε.Π. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος
4. Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π.

Βάβουλας Αλέξανδρος, Ε.ΔΙ.Π., Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Αναπληρωτής:

Νικόλαος Βαϊόπουλος, Ε.ΔΙ.Π., Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

5. Εκπρόσωποι Ε.Τ.Ε.Π.

Κωνσταντίνος Σαγιάς, Ε.Τ.Ε.Π., Τμήματος Φυσικής

Αναπληρωτής:

Παναγιώτης Καραγέωργος, Ε.Τ.Ε.Π., Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

6. Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών Δεν υπάρχουν
7. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Δεν υπάρχουν