Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ΄Α/5-6-2013). Η Σχολή έχει ως έδρα τη Λαμία και στεγάζεται στα κτήρια της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, συγκροτείται δε από τα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής. Κοσμήτορας εκλέχτηκε τον Ιούλιο του 2018 ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελής Μπάγκος