Η σύνθεση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως ακολούθως:

 

1. Κοσμήτορας Παντελής Μπάγκος, Καθηγητής
2. Πρόεδροι
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Βασίλειος Πλαγιανάκος, Καθηγητής
Τμήμα Πληροφορικής Διονύσιος Βαβουγυϊός, Καθηγητής
3, Εκπρόσωποι Συνέλευσης

Τμ. Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Αδάμ Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δημήτριος Ιακωβίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αθανάσιος Λουκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

4. Εκπρόσωποι της Προσωρινής  Συνέλευσης

Τμήματος Πληροφορικής

Μαρία Κοζύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γεώργιος Δημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής

Γεώργιος Σταμούλης, Καθηγητής

5. Εκπρόσωποι Ε.Ε.Π. Άννα Μουτή, Ε.Ε.Π., Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
6. Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π. Νικόλαος Βαϊόπουλος, Ε.ΔΙ.Π., Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
7. Εκπρόσωποι Ε.Τ.Ε.Π. Παναγιώτης Καραγέωργος, Ε.Τ.Ε.Π., Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
8. Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών Άντρια Παστού
9. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Θεοφάνης Σμάνης

 

Η διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων των Συνελεύσεων των δύο (2) Τμημάτων είναι ετήσια.

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων) των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. καλούνται και παρίστανται στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Η διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων των φοιτητών είναι ετήσια, ενώ η θητεία των εκπροσώπων Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. είναι διετής.