ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας